Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i korišćenja fotografija i snimaka:

Shodno članu 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom kupovine određene usluge/proizvoda od Udruženje Ranoranilaca Balkana, kao rukovaoca podacima, daje se sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

 1. Podaci o rukovaocu
  Udruženje ranoranilaca Balkana
  Gandijeva 174/9
  11070 Beograd – Novi Beograd
  Matični broj: 28346140
  PIB: 113192555

 2. Svrha prikupljanja i obrade podataka
  Svrha prikupljanja i obrade podataka utvrđena je od strane rukovaoca i podrazumeva: komunikaciju, statističku obradu i segmentaciju članova kupaca.

 3. Način korišćenja podataka
  Udruženje ranoranilaca Balkana, internet prezentacije Udruženja ranoranilaca Balkana, podatke o ličnosti prikuplja prilikom registracije za kupovinu, neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu njihovog pisanog pristanka.
  Udruženje ranoranilaca Balkana putem internet sajta i pomoćnih formulara Udruženja ranoranilaca Balkana prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, poštanska adresa, zvanje/obrazovanje, zanimanje, email adresa, broj telefona;
  Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u svrhe komunikacije sa članovima, statističke obrade i segmentacije članova.

 4. Lica koja koriste podatke
  Podatke o ličnosti kupaca obrađuje isključivo Udruženje ranoranilaca Balkana i njeni saradnici u okviru projekta Udruženje ranoranilaca Balkana.

 5. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka
  Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je pismeni pristanak lica na koja se podaci odnose, a koji se daje prilikom prijave.

 6. Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva
  Svako lice čije podatke o ličnosti Udruženje ranoranilaca Balkana obrađuje, ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu.

 7. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade
  U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

IZJAVA O SAGLASNOSTI

 1. Izjavljujem da sam saglasan/na da moje lične podatke Udruženje ranoranilaca Balkana obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštitiličnih podataka.
 2. Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovoljno.
 3. Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasan/a da će mojim podacima rukovoditi Udruženje ranoranilaca Balkana i njeni saradnici, kao i da će se moji podaci čuvati u periodu od najviše 10 godina.
 4. Saglasan/a sam da Udruženje ranoranilaca Balkana gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi (Excel, CRM i slično) i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe i misije Udruženje ranoranilaca Balkana.
 5. Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, statistička obrada, segmentacija članova.

Udruženje ranoranilaca Balkana garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim ja kao učesnik/ca obuke prihvatam i potvrđujem da Udruženje ranoranilaca Balkana može da:

 • Organizuje izradu fotografija i snimka koje uključuju i mene (u daljem tekstu: Materijal), snimljene u ime i za račun Udruženje ranoranilaca Balkana u svrhe realizaciju ciljeva društva, uključujući bez ograničenja korišćenje Materijala u materijalima organizacije i na Internetu uključujući društvene mreže; pravo korišćenja daje se bez vremenskog, sadržajnog i prostornog ograničenja i za sve komunikacione i marketinške kanale koje će Udruženje ranoranilaca Balkana odabrati.

Davanjem ove Izjave potvrđujem da bez naknade ustupam Udruženje ranoranilaca Balkana i njenim povezanim pravnim licima pravo trajnog korišćenja, obrade i objavljivanja Materijala snimljenog putem bilo koje online platforme ili uživo na događaja Udruženje ranoranilaca Balkana.

Udruženje ranoranilaca Balkana će stoga imati pravo na bezuslovnu i ekskluzivnu upotrebu svih autorskih prava na Materijalu, uključujući, ali ne ograničavajući se na adaptaciju, preradu, reprodukovanje, distribuiranje, bez potrebe navođenja mog imena.

Takođe potvrđujem da se trajno odričem bilo kakve naknade za ovde prenešena prava na Materijal.

 

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag