Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i korišćenja fotografija i snimaka:

Shodno članu 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom kupovine određene usluge/proizvoda od Udruženje Ranoranilaca Balkana, kao rukovaoca podacima, daje se sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

 1. Podaci o rukovaocu
  Udruženje ranoranilaca Balkana
  Gandijeva 174/9
  11070 Beograd – Novi Beograd
  Matični broj: 28346140
  PIB: 113192555
 2. Svrha prikupljanja i obrade podataka
  Svrha prikupljanja i obrade podataka utvrđena je od strane rukovaoca i podrazumeva: komunikaciju, statističku obradu i segmentaciju članova kupaca.
 3. Način korišćenja podataka
  Udruženje ranoranilaca Balkana, internet prezentacije Udruženja ranoranilaca Balkana, podatke o ličnosti prikuplja prilikom registracije za kupovinu, neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu njihovog pisanog pristanka.
  Udruženje ranoranilaca Balkana putem internet sajta i pomoćnih formulara Udruženja ranoranilaca Balkana prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, poštanska adresa, zvanje/obrazovanje, zanimanje, email adresa, broj telefona;
  Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u svrhe komunikacije sa članovima, statističke obrade i segmentacije članova.
 4. Lica koja koriste podatke
  Podatke o ličnosti kupaca obrađuje isključivo Udruženje ranoranilaca Balkana i njeni saradnici u okviru projekta Udruženje ranoranilaca Balkana.
 5. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka
  Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je pismeni pristanak lica na koja se podaci odnose, a koji se daje prilikom prijave.
 6. Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva
  Svako lice čije podatke o ličnosti Udruženje ranoranilaca Balkana obrađuje, ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu.
 7. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade
  U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

IZJAVA O SAGLASNOSTI

 1. Izjavljujem da sam saglasan/na da moje lične podatke Udruženje ranoranilaca Balkana obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštitiličnih podataka.
 2. Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovoljno.
 3. Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasan/a da će mojim podacima rukovoditi Udruženje ranoranilaca Balkana i njeni saradnici, kao i da će se moji podaci čuvati u periodu od najviše 10 godina.
 4. Saglasan/a sam da Udruženje ranoranilaca Balkana gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi (Excel, CRM i slično) i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe i misije Udruženje ranoranilaca Balkana.
 5. Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, statistička obrada, segmentacija članova.

Udruženje ranoranilaca Balkana garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim ja kao učesnik/ca programa prihvatam i potvrđujem da Udruženje ranoranilaca Balkana može da:

 • Organizuje izradu fotografija i snimka koje uključuju i mene (u daljem tekstu: Materijal), snimljene u ime i za račun Udruženje ranoranilaca Balkana u svrhe realizaciju ciljeva društva, uključujući bez ograničenja korišćenje Materijala u materijalima organizacije i na Internetu uključujući društvene mreže; pravo korišćenja daje se bez vremenskog, sadržajnog i prostornog ograničenja i za sve komunikacione i marketinške kanale koje će Udruženje ranoranilaca Balkana odabrati.

Davanjem ove Izjave potvrđujem da bez naknade ustupam Udruženje ranoranilaca Balkana i njenim povezanim pravnim licima pravo trajnog korišćenja, obrade i objavljivanja Materijala snimljenog putem bilo koje online platforme ili uživo na događaja Udruženje ranoranilaca Balkana.

Udruženje ranoranilaca Balkana će stoga imati pravo na bezuslovnu i ekskluzivnu upotrebu svih autorskih prava na Materijalu, uključujući, ali ne ograničavajući se na adaptaciju, preradu, reprodukovanje, distribuiranje, bez potrebe navođenja mog imena.

Takođe potvrđujem da se trajno odričem bilo kakve naknade za ovde prenešena prava na Materijal.

 

Notice on the processing of personal data and the use of photographs and recordings:

Pursuant to Article 15 of the Law on Protection of Personal Data (“Official Gazette of the RS”, no. 97/2008, 104/2009 – other laws, 68/2012 – decision of the US and 107/2012), and in connection with the collection of personal data when purchasing a specific service/product from Early Bird Club Balkans, as a data controller, the following notice is given on the processing of personal data: 

 1. Operator data 
  Early Birds Club Balkans
  Gandieva 174/9 11070 Belgrade – New Belgrade
  Bus. Reg. No: 28346140
  VAT ID: 113192555
 2. Purpose of data collection and processing
  The purpose of data collection and processing is determined by the operator and includes: communication, statistical processing and segmentation of customer members.
 3. Method of using data
  Early Birds Club Balkans, the website of Early Birds Club Balkans, collects personal data when registering for a purchase, directly from the person to whom the data relates and processes the data in question based on their written consent.
  Early Birds Club Balkans collects the following personal data through the website and auxiliary forms of the Early Birds Club Balkans: name and surname, date of birth, residential address, postal address, profession/education, occupation, email address, phone number;
  Collected personal data is used exclusively for the purposes of communication with members, statistical processing and segmentation of members.
 4. Data Users
  Customer personal data is processed exclusively by Early Birds Club Balkans and its collaborators within the Early Birds Club Balkans project. Legal basis for data collection and processing.
 5. The legal basis for the collection and processing of personal data
  The legal basis for the collection and processing of personal data is the written consent of the person to whom the data refer, which is given when applying.
 6. Revocation of consent for data processing and legal consequences of revocation
  Every person whose personal data is processed by the Early Birds Club Balkans has the right to revoke the previously given consent for processing.
 7. Rights belonging to the individual in case of unauthorized processing
  In case of unauthorized data processing, the person has all the rights from the Personal Data Protection Act, the implementation of which is supervised by the Commissioner for Access to Information of Public Importance and Protection of Personal Data.

STATEMENT OF CONSENT

 1. I declare that I agree to my personal data being processed by Early Birds Club Balkans in accordance with the applicable Personal Data Protection Act.
 2. I declare that I gave my data voluntarily.
 3. I declare that I have been informed and agree that my data will be managed by Early Birds Club Balkans and its associates, as well as that my data will be stored for a maximum period of 10 years.
 4. I agree that Early Birds Club Balkans collects and stores the above data in its database (Excel, CRM, etc.) and uses them exclusively for the purpose and mission of Early Birds Club Balkans.
 5. I declare that I agree to my data being stored, processed and used for the following purposes: communication with me, statistical processing, segmentation of members.

Early Birds Club Balkans guarantees natural persons, whose data it processes, all the rights provided by the Law on the Protection of Personal Data.

Hereby, as a program participant, I accept and confirm that Early Birds Club Balkans can:

 • Organizes the production of photos and videos that include me (hereinafter: Material), taken in the name and for the account of Early Birds Club Balkans for the purpose of realizing the company’s goals, including without limitation the use of Materials in the organization’s materials and on the Internet, including social networks; the right of use is granted without time, content and space limitations and for all communication and marketing channels that Early Birds Club Balkans will choose.

By giving this Statement, I confirm that I grant Early Birds Club Balkans and its related legal entities the right to permanently use, process and publish the Material recorded through any online platform or live at Early Birds Club Balkans, free of charge.

The Early Birds Club Balkans will therefore have the right to the unconditional and exclusive use of all copyrights in the Material, including but not limited to adaptation, processing, reproduction, distribution, without the need to mention my name.

I also acknowledge that I permanently waive any compensation for the rights in the Material transferred herein.

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag